Bestyrelsen

Formand

På valg 2021

info@thbf.dk

 

tlf: 

Næstformand

Jens Peter Jørgensen

Hans Jensensvej 3

7160 Tørring

tlf: 2148 9034

Kasserer

Lene Laursen

Spurvevej

7160 Tørring

tlf:

Bestyrelsesmedlem

Tage Jensen

Skovstien 1

7160 Tørring

tlf: 2532 0951

Suppeleant

Morten Jessen

Kirkebakken 3

7160 Tørring

tlf: 5335 6327

 

Bestyrelsesmedlem

Ledig stilling

Din Adresse 321

7160 Tørring

tlf: 12-34-56-78

 

 

Vedtægter for Tørring Borgerforening

 

1.

Foreningens navn er Tørring Borgerforening.

 

2.

Foreningens formål er:

at medvirke til at skabe sammenhold mellem byens borgere

at   medvirke til byen forskønnelse og vedligehold

at medvirke til kulturelle arrangementer i byen

at medvirke til at fremme egnens turistmæssige interesser

 

3.

Enhver, som er fyldt 16 år, kan optages som medlem.

 

4.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Inden udgangen af april måned afholdes ordinær generalforsamling.

Indkaldelse hertil sker med 8 dages varsel i den lokale presse

og på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

 

5

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 4– 7 medlemmer og indtil 3 suppleanter.

Bestyrelsen afgår skiftevis med op til 3 og 4 medlemmer hvert år. Suppleanterne vælges dog kun for en 1-årig periode. Endelig vælger generalforsamlingen 2 revisorer, som afgår med én hvert år.

 

6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, og kasserer.

 

7

Foreningens regnskabsår er perioden 1. april til 31. marts. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling.

 

8

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der anses nødvendige til varetagelse af foreningens interesser. Foreningen skal tilstræbe det bedst mulige samarbejde med andre foreninger, herunder Tørring Handelsstandsforening, om fælles interesser.

 

9

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indsendt skriftligt til formanden inden udgangen af marts måned.

 

10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, så ofte bestyrelsen findes det ønskeligt, eller såfremt mindst 10 medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden anmoder derom, samt skriftligt angiver, hvad der ønskes behandlet.

 

11

Ændring af lovene kan kun ske efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes med mindst 14 dages mellemrum og på hvilke mindst 60 % af de afgivne stemmer går ind for ændringen

 

12

Opløsning af foreningen kan ske efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum og på hvilke mindst 75% af de afgivne stemmer går ind for opløsningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Vedtægter

 

               for

 

                     Tørring Borgerforening

 

 

 

 

 

 

 

Rev. udgave maj 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Vedtægter

 

               for

 

                     Tørring Borgerforening

 

 

 

 

 

 

 

Rev. udgave maj 2017